ITA SICEC 2023

การบริหารงานและการดำเนินการ (O10-O12)

การดำเนินการ (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน)

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

การปฏิบัติงานและการให้บริการ (O13-O17)

การปฎิบัติงาน (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน)

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

การบริหารงบประมาณ (O18-O24)

แผนการใช้งบประมาณประจำปี(ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ)

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25-O28)

การบริหารทรัพยากรบุคคล (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

O25 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส (O29-O33)

การส่งเสริมความโปร่งใส (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O33 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม