E-portfolio

นางวิไลรัตน์ แสงวณิช

ข้อมูลประวัติส่วนตัว

ข้อมูลทั่วไป
  • ชื่อ นางวิไลรัตน์  นามสกุล แสงวณิช
  • ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง  เลขที่ตำแหน่ง 15729
  • สถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอง   สังกัด วิทยาลัยการอาชีพสอง
  • ปฏิบัติราชการในสถานศึกษาแห่งนี้มาเป็นเวลา 38 ปี

ประวัติการศึกษา
ระดับ วุฒิ/สาขา สถาบัน ปีที่จบ
อนุปริญญา ประกาศนีบัตรบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 2553
ปริญญาโท พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2542
ปริญญาตรี ศศ.บ. (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2523

ประวัติการทำงาน
ตำแหน่ง วิทยฐานะ สถานศึกษา วันที่เริ่มทำงาน
รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 6 ส.ค 2555
อาจารย์ 1 ระดับ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 21 พ.ค 2524
วิทยาลัยการอาชีพสอง

เลขที่ 535 หมู่ 6 ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54120

โทรศัพท์ 0-5459-1038, 0-5459-3259 โทรศัพท์มือถือ 08-3325-4715 โทรสาร 0-5459-3259

e-mail : song.ac.th@gmail.com

www.song.ac.th