E-portfolio

นายอัศวิน ข่มอาวุธ

ข้อมูลประวัติส่วนตัว

ข้อมูลทั่วไป
  • ชื่อ นายอัศวิน  นามสกุล ข่มอาวุธ
  • ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัย  เลขที่ตำแหน่ง 5458
  • สถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอง   สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  • ปฏิบัติราชการในสถานศึกษาแห่งนี้มาเป็นเวลา 11 ปี

ประวัติการศึกษา
ระดับ วุฒิ/สาขา สถาบัน ปีที่จบ
ปริญญาโท ประกาศนียบัตร บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 2555
ปริญญาโท วท.ม เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548
ปริญญาตรี คอ.บ. วิศวกรรมครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ 2542

ประวัติการทำงาน
ตำแหน่ง วิทยฐานะ สถานศึกษา วันที่เริ่มทำงาน
รองผู้อำนวยการวิทยาล ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการอาชีพสอง 6 พ.ค 2558
รองผู้อำนวยการ ครูชำนาญการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 15 ส.ค 2555
ครู คศ.1 วิทยาลัยการอาชีพสอง 1 ต.ค 2553
ครูผู้ช่วย วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ 9 ม.ค 2551
วิทยาลัยการอาชีพสอง

เลขที่ 535 หมู่ 6 ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54120

โทรศัพท์ 0-5459-1038, 0-5459-3259 โทรศัพท์มือถือ 08-3325-4715 โทรสาร 0-5459-3259

e-mail : song.ac.th@gmail.com

www.song.ac.th