ข้อมูลจำนวนนักเรียนนักศึกษา
ปีการศึกษา  
  คำอธิบาย ครูที่ปรึกษา จำนวนผู้เรียน
ชาย หญิง รวม
1 ปวช.1/10 สาขายานยนต์
นายณัฐวุฒิ พิงคะสัน, นางสาวปวเรศ เสนาธรรม
นายณัฐวุฒิ พิงคะสัน, นางสาวปวเรศ เสนาธรรม 23 0 23
2 ปวช.1/1 สาขาการบัญชี
นางสาวมลธิกา ฤทธินนท์,
นางสาวมลธิกา ฤทธินนท์, 1 21 22
3 ปวช.1/2 สาขาไฟฟ้ากำลัง
นายกิติพงศ์ คำปาแฝง,
นายกิติพงศ์ คำปาแฝง, 25 1 26
รวม ปวช. รวม ปวช. 49 22 71
1 ปวส.1/3 สาขาไฟฟ้ากำลัง(63)2
นายอดิศร วงค์ฉายา,
นายอดิศร วงค์ฉายา, 5 1 6
2 ปวส.1/2 สาขาไฟฟ้ากำลัง(63)2
นายอดิศร วงค์ฉายา,
นายอดิศร วงค์ฉายา, 14 0 14
3 ปวส.1/1 สาขาไฟฟ้ากำลัง(63)2
นายอดิศร วงค์ฉายา,
นายอดิศร วงค์ฉายา, 21 2 23
4 ปวส.1/1 สาขาเทคนิคยานยนต์
นายณัฐวุฒิ พิงคะสัน,
นายณัฐวุฒิ พิงคะสัน, 4 0 4
รวม ปวส. รวม ปวส. 44 3 47
รวม ทั้งหมด รวม ทั้งหมด 93 25 118