ข้อมูลจำนวนนักเรียนนักศึกษา
ปีการศึกษา  
  คำอธิบาย ครูที่ปรึกษา จำนวนผู้เรียน
ชาย หญิง รวม
1 ปวช.1/1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวพิรุฬห์พิชญ์ ลือโฮ้ง,
นางสาวพิรุฬห์พิชญ์ ลือโฮ้ง, 7 4 11
2 ปวช.1/2 สาขาการบัญชี
นายทวีรัตน์ ชัยชนะ,
นายทวีรัตน์ ชัยชนะ, 1 19 20
3 ปวช.1/1 สาขาการบัญชี
นางจุรีย์รัตน์ ขวดแก้ว,
นางจุรีย์รัตน์ ขวดแก้ว, 0 22 22
4 ปวช.1/1 สาขาอิเล็กทรอนิกส์
นายสถาพร ธรรมโม,
นายสถาพร ธรรมโม, 7 6 13
5 ปวช.1/2 สาขาไฟฟ้ากำลัง
นางสาวพัชราวดี กาวิชัย,
นางสาวพัชราวดี กาวิชัย, 12 7 19
6 ปวช.1/1 สาขาไฟฟ้ากำลัง
นายวุฒิชัย มหาวัน,
นายวุฒิชัย มหาวัน, 15 2 17
7 ปวช.1/2 สาขายานยนต์
นายพรพัฒน์ แข่งขัน, กฤษฎา โพธิรังสิยากร
นายพรพัฒน์ แข่งขัน, กฤษฎา โพธิรังสิยากร 21 0 21
8 ปวช.1/1 สาขายานยนต์
นายนพคุณ เครือไทย,
นายนพคุณ เครือไทย, 27 0 27
9 ปวช.2/1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายวุฒิชัย คำมีสว่าง,
นายวุฒิชัย คำมีสว่าง, 0 16 16
10 ปวช.2/1 สาขาการบัญชี
นางสาวนฤมล เสนาธรรม,
นางสาวนฤมล เสนาธรรม, 2 25 27
11 ปวช.2/1 สาขาอิเล็กทรอนิกส์
นายปิยะพันธ์ ปัญญาส่อง,
นายปิยะพันธ์ ปัญญาส่อง, 5 1 6
12 ปวช.2/2 สาขาไฟฟ้ากำลัง
นายอดิศร วงค์ฉายา,
นายอดิศร วงค์ฉายา, 13 2 15
13 ปวช.2/1 สาขาไฟฟ้ากำลัง
นางสาวอาภาพร คำหว่าง,
นางสาวอาภาพร คำหว่าง, 14 1 15
14 ปวช.2/2 สาขายานยนต์
อุกกริช รอดทุกข์,
อุกกริช รอดทุกข์, 27 0 27
15 ปวช.2/1 สาขายานยนต์
นายทรงสิทธิ์ ดีต่าย,
นายทรงสิทธิ์ ดีต่าย, 26 0 26
16 ปวช.3/1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
, นายสุธีร์ ฟูเต็มวงค์
, นายสุธีร์ ฟูเต็มวงค์ 6 6 12
17 ปวช.3/1 สาขาการบัญชี
นางสาววันทิพย์ ร่องแก้ว,
นางสาววันทิพย์ ร่องแก้ว, 1 40 41
18 ปวช.3/1 สาขาอิเล็กทรอนิกส์
นายก่อศักดิ์ จันทร์ดวง,
นายก่อศักดิ์ จันทร์ดวง, 7 8 15
19 ปวช.3/2 สาขาไฟฟ้ากำลัง
นายนนทกฤษณ์ ศุภโสภณ, นางสาวมลธิกา ฤทธินนท์
นายนนทกฤษณ์ ศุภโสภณ, นางสาวมลธิกา ฤทธินนท์ 19 1 20
20 ปวช.3/1 สาขาไฟฟ้ากำลัง
นายสุวิทย์ สิทธิกุล,
นายสุวิทย์ สิทธิกุล, 20 0 20
21 ปวช.3/2 สาขายานยนต์
นายณัฐวุฒิ พิงคะสัน,
นายณัฐวุฒิ พิงคะสัน, 25 0 25
22 ปวช.3/1 สาขายานยนต์
, นายเกียรติชัย แก้วศรี
, นายเกียรติชัย แก้วศรี 26 0 26
รวม ปวช. รวม ปวช. 281 160 441
1 ปวส.1/1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายนที ศรีนะ, ว่าที่ ร.ต.นเรศ สุขร่องช้าง
นายนที ศรีนะ, ว่าที่ ร.ต.นเรศ สุขร่องช้าง 5 11 16
2 ปวส.1/3 สาขาการบัญชี
นางวิไลวรรณ ร่องพืช,
นางวิไลวรรณ ร่องพืช, 3 8 11
3 ปวส.1/1 สาขาการบัญชี
นางวิไลวรรณ ร่องพืช,
นางวิไลวรรณ ร่องพืช, 3 15 18
4 ปวส.1/1 สาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
นายปิยะพันธ์ ปัญญาส่อง, Padetphol Rongsaiab
นายปิยะพันธ์ ปัญญาส่อง, Padetphol Rongsaiab 1 1 2
5 ปวส.1/3 สาขาติดตั้งไฟฟ้า
นายวีระชาติ ขวดแก้ว,
นายวีระชาติ ขวดแก้ว, 11 1 12
6 ปวส.1/2 สาขาติดตั้งไฟฟ้า
นายวีระชาติ ขวดแก้ว,
นายวีระชาติ ขวดแก้ว, 14 1 15
7 ปวส.1/1 สาขาติดตั้งไฟฟ้า
นายวีระชาติ ขวดแก้ว, Thawatchai Pattha
นายวีระชาติ ขวดแก้ว, Thawatchai Pattha 13 2 15
8 ปวส.1/3 สาขาเทคนิคยานยนต์
นายสุริยะ ปฏิแพทย์,
นายสุริยะ ปฏิแพทย์, 10 0 10
9 ปวส.1/2 สาขาเทคนิคยานยนต์
นายณัฐวุฒิ พิงคะสัน,
นายณัฐวุฒิ พิงคะสัน, 15 0 15
10 ปวส.1/1 สาขาเทคนิคยานยนต์
นายสุริยะ ปฏิแพทย์,
นายสุริยะ ปฏิแพทย์, 17 0 17
11 ปวส.2/2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายปรเมศร์ บุญเสริฐ, นายรัชประเสริญ เปล่งแสง
นายปรเมศร์ บุญเสริฐ, นายรัชประเสริญ เปล่งแสง 1 0 1
12 ปวส.2/1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายปรเมศร์ บุญเสริฐ, นายรัชประเสริญ เปล่งแสง
นายปรเมศร์ บุญเสริฐ, นายรัชประเสริญ เปล่งแสง 3 5 8
13 ปวส.2/3 สาขาการบัญชี
นางพรรณี เปี่ยมญาติ,
นางพรรณี เปี่ยมญาติ, 0 4 4
14 ปวส.2/2 สาขาการบัญชี
นางพรรณี เปี่ยมญาติ,
นางพรรณี เปี่ยมญาติ, 0 1 1
15 ปวส.2/1 สาขาการบัญชี
นางพรรณี เปี่ยมญาติ,
นางพรรณี เปี่ยมญาติ, 1 7 8
16 ปวส.2/1 สาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
นายสถาพร ธรรมโม,
นายสถาพร ธรรมโม, 3 0 3
17 ปวส.2/3 สาขาติดตั้งไฟฟ้า
นายชยพล มะโนเมือง,
นายชยพล มะโนเมือง, 10 1 11
18 ปวส.2/2 สาขาติดตั้งไฟฟ้า
นายชยพล มะโนเมือง,
นายชยพล มะโนเมือง, 10 0 10
19 ปวส.2/1 สาขาติดตั้งไฟฟ้า
นายชยพล มะโนเมือง, นายวงศ์สว่าง โนราช
นายชยพล มะโนเมือง, นายวงศ์สว่าง โนราช 9 1 10
20 ปวส.2/3 สาขาเทคนิคยานยนต์
นายดนัยศักดิ์ ภูริปัญญาวรกุล,
นายดนัยศักดิ์ ภูริปัญญาวรกุล, 5 0 5
21 ปวส.2/2 สาขาเทคนิคยานยนต์
นายดนัยศักดิ์ ภูริปัญญาวรกุล,
นายดนัยศักดิ์ ภูริปัญญาวรกุล, 19 0 19
22 ปวส.2/1 สาขาเทคนิคยานยนต์
นายดนัยศักดิ์ ภูริปัญญาวรกุล,
นายดนัยศักดิ์ ภูริปัญญาวรกุล, 8 0 8
รวม ปวส. รวม ปวส. 161 58 219
รวม ทั้งหมด รวม ทั้งหมด 442 218 660

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้