ข้อมูลจำนวนนักเรียนนักศึกษา
ปีการศึกษา  
  คำอธิบาย ครูที่ปรึกษา จำนวนผู้เรียน
ชาย หญิง รวม
1 ปวช.1/1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายวุฒิชัย คำมีสว่าง,
นายวุฒิชัย คำมีสว่าง, 0 16 16
2 ปวช.1/1 สาขาการบัญชี
นางสาวนฤมล เสนาธรรม,
นางสาวนฤมล เสนาธรรม, 2 24 26
3 ปวช.1/1 สาขาอิเล็กทรอนิกส์
นายปิยะพันธ์ ปัญญาส่อง,
นายปิยะพันธ์ ปัญญาส่อง, 5 1 6
4 ปวช.1/2 สาขาไฟฟ้ากำลัง
นายอดิศร วงค์ฉายา, นางวิไลวรรณ ร่องพืช
นายอดิศร วงค์ฉายา, นางวิไลวรรณ ร่องพืช 13 2 15
5 ปวช.1/1 สาขาไฟฟ้ากำลัง
นางสาวอาภาพร คำหว่าง,
นางสาวอาภาพร คำหว่าง, 14 1 15
6 ปวช.1/2 สาขายานยนต์
อุกกริช รอดทุกข์,
อุกกริช รอดทุกข์, 27 0 27
7 ปวช.1/1 สาขายานยนต์
นายทรงสิทธิ์ ดีต่าย,
นายทรงสิทธิ์ ดีต่าย, 25 0 25
8 ปวช.2/1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
, นายสุธีร์ ฟูเต็มวงค์
, นายสุธีร์ ฟูเต็มวงค์ 6 6 12
9 ปวช.2/1 สาขาการบัญชี
นางสาววันทิพย์ ร่องแก้ว, นางสาวพัชราวดี กาวิชัย
นางสาววันทิพย์ ร่องแก้ว, นางสาวพัชราวดี กาวิชัย 1 40 41
10 ปวช.2/1 สาขาอิเล็กทรอนิกส์
นายก่อศักดิ์ จันทร์ดวง,
นายก่อศักดิ์ จันทร์ดวง, 7 8 15
11 ปวช.2/2 สาขาไฟฟ้ากำลัง
นายนนทกฤษณ์ ศุภโสภณ, นางสาวมลธิกา ฤทธินนท์
นายนนทกฤษณ์ ศุภโสภณ, นางสาวมลธิกา ฤทธินนท์ 19 1 20
12 ปวช.2/1 สาขาไฟฟ้ากำลัง
นายสุวิทย์ สิทธิกุล,
นายสุวิทย์ สิทธิกุล, 20 0 20
13 ปวช.2/2 สาขายานยนต์
นายณัฐวุฒิ พิงคะสัน,
นายณัฐวุฒิ พิงคะสัน, 26 0 26
14 ปวช.2/1 สาขายานยนต์
, นายเกียรติชัย แก้วศรี
, นายเกียรติชัย แก้วศรี 26 0 26
15 ปวช.3/1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
, นายนที ศรีนะ
, นายนที ศรีนะ 2 13 15
16 ปวช.3/1 สาขาการบัญชี
นายทวีรัตน์ ชัยชนะ,
นายทวีรัตน์ ชัยชนะ, 4 23 27
17 ปวช.3/1 สาขาอิเล็กทรอนิกส์
นายสถาพร ธรรมโม,
นายสถาพร ธรรมโม, 2 3 5
18 ปวช.3/2 สาขาไฟฟ้ากำลัง
นายวีระชาติ ขวดแก้ว,
นายวีระชาติ ขวดแก้ว, 16 2 18
19 ปวช.3/1 สาขาไฟฟ้ากำลัง
นายวีระชาติ ขวดแก้ว,
นายวีระชาติ ขวดแก้ว, 16 1 17
20 ปวช.3/2 สาขายานยนต์
นายพรพัฒน์ แข่งขัน,
นายพรพัฒน์ แข่งขัน, 22 0 22
21 ปวช.3/1 สาขายานยนต์
กฤษฎา โพธิรังสิยากร,
กฤษฎา โพธิรังสิยากร, 24 0 24
รวม ปวช. รวม ปวช. 277 141 418
1 ปวส.1/1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายปรเมศร์ บุญเสริฐ, นายรัชประเสริญ เปล่งแสง
นายปรเมศร์ บุญเสริฐ, นายรัชประเสริญ เปล่งแสง 3 5 8
2 ปวส.1/3 สาขาการบัญชี
นางพรรณี เปี่ยมญาติ,
นางพรรณี เปี่ยมญาติ, 0 4 4
3 ปวส.1/2 สาขาการบัญชี
นางพรรณี เปี่ยมญาติ,
นางพรรณี เปี่ยมญาติ, 0 1 1
4 ปวส.1/1 สาขาการบัญชี
นางพรรณี เปี่ยมญาติ,
นางพรรณี เปี่ยมญาติ, 1 7 8
5 ปวส.1/1 สาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
นายสถาพร ธรรมโม,
นายสถาพร ธรรมโม, 3 0 3
6 ปวส.1/3 สาขาติดตั้งไฟฟ้า
นายจักรธร เหมยลิน,
นายจักรธร เหมยลิน, 10 1 11
7 ปวส.1/2 สาขาติดตั้งไฟฟ้า
นายชยพล มะโนเมือง,
นายชยพล มะโนเมือง, 10 0 10
8 ปวส.1/1 สาขาติดตั้งไฟฟ้า
นายจักรธร เหมยลิน,
นายจักรธร เหมยลิน, 9 1 10
9 ปวส.1/3 สาขาเทคนิคยานยนต์
นายดนัยศักดิ์ ภูริปัญญาวรกุล,
นายดนัยศักดิ์ ภูริปัญญาวรกุล, 5 0 5
10 ปวส.1/2 สาขาเทคนิคยานยนต์
นายดนัยศักดิ์ ภูริปัญญาวรกุล,
นายดนัยศักดิ์ ภูริปัญญาวรกุล, 19 0 19
11 ปวส.1/1 สาขาเทคนิคยานยนต์
นายดนัยศักดิ์ ภูริปัญญาวรกุล,
นายดนัยศักดิ์ ภูริปัญญาวรกุล, 8 0 8
12 ปวส.2/1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวพิรุฬห์พิชญ์ ลือโฮ้ง, ว่าที่ ร.ต.นเรศ สุขร่องช้าง
นางสาวพิรุฬห์พิชญ์ ลือโฮ้ง, ว่าที่ ร.ต.นเรศ สุขร่องช้าง 2 7 9
13 ปวส.2/2 สาขาการบัญชี
นางจุรีย์รัตน์ ขวดแก้ว,
นางจุรีย์รัตน์ ขวดแก้ว, 0 4 4
14 ปวส.2/1 สาขาการบัญชี
นางจุรีย์รัตน์ ขวดแก้ว,
นางจุรีย์รัตน์ ขวดแก้ว, 1 16 17
15 ปวส.2/2 สาขาติดตั้งไฟฟ้า
นายชยพล มะโนเมือง,
นายชยพล มะโนเมือง, 12 0 12
16 ปวส.2/1 สาขาติดตั้งไฟฟ้า
นายวุฒิชัย มหาวัน,
นายวุฒิชัย มหาวัน, 27 2 29
17 ปวส.2/2 สาขาเทคนิคยานยนต์
นายสุริยะ ปฏิแพทย์,
นายสุริยะ ปฏิแพทย์, 13 0 13
18 ปวส.2/1 สาขาเทคนิคยานยนต์
นายนพคุณ เครือไทย,
นายนพคุณ เครือไทย, 29 0 29
รวม ปวส. รวม ปวส. 152 48 200
รวม ทั้งหมด รวม ทั้งหมด 429 189 618

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้