ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสอง
ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสอง
ลำดับ ประเภทบุคลากร ชาย หญิง รวม
1   ผู้บริหาร 4 0 4
2   ข้าราชการครู 6 5 11
3   ข้าราชการพลเรือน 0 0 0
4   พนักงานราชการ 8 2 10
5   ครูพิเศษสอน 8 5 13
6   เจ้าหน้าที่ 2 10 12
7   นักการภารโรง 2 1 3
8   ยามรักษาการ 0 0 0
9   พนักงานขับรถ 1 0 1
10   ครูฝึกสอน 1 0 1
11   ครูฝึกในสถานประกอบการ 2 0 2
12   ครูโรงเรียนทวิศึกษา 0 0 0
13   ครูต่างชาติ 0 0 0
รวมทั้งหมด 34 23 57

ข้อมูลบุคลากรแยกตามแผนกวิชา
ลำดับ แผนกวิชา ชาย หญิง รวม
1   แผนกวิชายานยนต์ 7 0 7
2   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 6 0 6
3   แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 3 0 3
4   แผนกวิชาการบัญชี 0 3 3
5   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 4
6   แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 3 0 3
7   แผนกวิชาสามัญ 3 5 8
8   แผนกวิชาการตลาด 0 2 2
รวมทั้งหมด 24 12 36
ดาวน์โหลด >> ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา