ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสอง
ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสอง
ลำดับ ประเภทบุคลากร ชาย หญิง รวม
1   ผู้บริหาร 2 1 3
2   ข้าราชการครู 9 3 12
3   ข้าราชการพลเรือน 0 0 0
4   พนักงานราชการ 7 3 10
5   ครูพิเศษสอน 15 3 18
6   เจ้าหน้าที่ 3 7 10
7   นักการภารโรง 3 2 5
8   ยามรักษาการ 0 0 0
9   พนักงานขับรถ 1 0 1
10   ครูฝึกสอน 4 0 4
11   ครูฝึกในสถานประกอบการ 5 0 5
รวมทั้งหมด 49 19 68

ข้อมูลบุคลากรแยกตามแผนกวิชา
ลำดับ แผนกวิชา ชาย หญิง รวม
1   แผนกวิชายานยนต์ 8 0 8
2   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 6 0 6
3   แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 3 0 3
4   แผนกวิชาการบัญชี 1 4 5
5   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 1 6
6   แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 3 0 3
7   แผนกวิชาสามัญ 5 2 7
8   แผนกวิชาการตลาด 0 2 2
รวมทั้งหมด 31 9 40
ดาวน์โหลด >> ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้