บุคลากร : ครูฝึกสอน

ชื่อ - สกุล : นายเผด็จพล ร่องเสอียบ

ตำแหน่ง : ครูฝึกสอน

วุฒิการศึกษา :

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : ธวัชชัย ปัดถา

ตำแหน่ง : ครูฝึกปฏิบัติวิชาชีพ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นายธรรมรงค์ ศิศาวิกรณ์

ตำแหน่ง : ครูฝึกสอน

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์ฯ

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : อภิชัย สิงห์เวียง

ตำแหน่ง : ครูฝึกสอน

วุฒิการศึกษา : -

Website :

E-portfolio : click


ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้