บุคลากร : เจ้าหน้าที่

ชื่อ - สกุล : นายอานนท์ บุญแปลง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานปกครอง

วุฒิการศึกษา : ปวท.อิเล็กทรอนิกส์

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นางสาววิไลภรณ์ สกุลอ๊อด

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานการค้าฯ

วุฒิการศึกษา : ปวช.คหกรรม

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นางสาวอัญชลี ใจหลัก

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

วุฒิการศึกษา : บธ.บ.ธุรกิจบริการ

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นายไกรวุฒิ ยอดหาญ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานบัญชี

วุฒิการศึกษา : ปวส.การบัญชี

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นางสาวปวเรศ เสนาธรรม

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

วุฒิการศึกษา :

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นางสาวสุภารัตน์ อุดคำเที่ยง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ งานการเงิน

วุฒิการศึกษา : การบัญชี

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นางไฟรินทร์ บุญเสริฐ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

วุฒิการศึกษา :

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นางสาวปภานัน ดวงจินดา

ตำแหน่ง :

วุฒิการศึกษา : การบัญชี

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นางสาวปุญญิสา วิฑูล

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน

วุฒิการศึกษา :

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นางสาวจิราภรณ์ ติ๊บยศ

ตำแหน่ง :

วุฒิการศึกษา :

Website :

E-portfolio : click


ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้