บุคลากร : แผนกวิชาสามัญ

ชื่อ - สกุล : นายรัชประเสริญ เปล่งแสง

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา : คบ.พละศึกษา

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นางวิไลวรรณ ร่องพืช

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ค.ม.

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นางสาวมลธิกา ฤทธินนท์

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ(ภาษาอังกฤษ)

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นายนนทกฤษณ์ ศุภโสภณ

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา : วทบ พิสิกส์

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นางสาวอาภาพร คำหว่าง

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา : คบ.ภาษาอังกฤษ

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นายศรายุทธ ร่องพืช

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์ บัณฑิต(ค.บ. 5 ปี)

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นายธนัชชนม์ จิตหาญ

ตำแหน่ง :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : Hui JiaJun

ตำแหน่ง :

วุฒิการศึกษา :

Website :

E-portfolio : click


ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้