คณะผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล : นางวิไลรัตน์ แสงวณิช

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นายจตุรนต์ แสนโซ้ง

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ

วุฒิการศึกษา : คอ.ม. ไฟฟ้า ,คม.การบริหารการศึกษา

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นายอัศวิน ข่มอาวุธ

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา : วท.ม.เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ

Website :

E-portfolio : click


ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้