คณะผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล : นายวัฒน์สัณห์ วังสาร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ค.อ.บ. เครื่องกล, กศ.ม การบริหารการศึกษา
Website :

ชื่อ - สกุล : นายจตุรนต์ แสนโซ้ง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
วุฒิการศึกษา : คอ.ม. ไฟฟ้า ,คม.การบริหารการศึกษา
Website :

ชื่อ - สกุล : นายอัศวิน ข่มอาวุธ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : วท.ม.เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ
Website :


ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้