ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
การประเมินภายนอก
รายงานการประเมินตนเอง
  1. รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 [-PDF-]
  2. รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563 [-PDF-]
  3. รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 [-PDF-]
  4. รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 [-PDF-]
  5. รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560 [-PDF-] [-WORD-]
เผยแพร่รายงานประเมินตนเองSAR ดาวน์โหลดเอกสารงานประกันคุณภาพ