(ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต)

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร) การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนป้องกันการทุจริต มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต)