งานประชาสัมพันธ์
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่
หนังสือมอบหมายเเจ้งข่าวสารงานประชาสัมพันธ์
 1. คำแนะนำการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด19 (SARS-CoV-2)ณ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
 2. การจัดทำระบบเพื่อครอบครัว Family Line ณ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
 3. แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการเข้าร่วมประชุมโครงการFinดีWeCanDo ณ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
 4. ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔
 5. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔
 6. การประกาศจัดประชุมและนิทรรสการแห่งชาติให้เป็นวันสำคัญของชาติ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔
 7. ขอเชิญชวนเข้าร่วมนำเสนอผลงานความคิดสร้างสรรค์ ในโครงการ INNOvation บ้า กล้า คิด
 8. แผนการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศ
 9. การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2565
 10. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
 11. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสรรหาบุคคลรับรางวัล นายช่าง ผู้ปิดทองหลัวงพระ
 12. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสำนะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม
 13. ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้ปริโภค
 14. มาตรการการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 15. มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 16. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของโรคระบาด
 17. ขอส่งสำเนาเอกสาร
 18. ขอส่งสำเนาหนังสือ
 19. ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญ
 20. ข้อกำหนด ออกมาตรความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน