แบบฟอร์ม
งานบุคลากร

งานบริหารงานทั่วไป

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานวัดผลและประเมินผล

งานครูที่ปรึกษา

งานวางแผนและงบประมาณ

งานส่งเสริมผลผลิตและการค้า

งานสื่อการเรียนการสอน

คู่มืองานการเงิน

หอพัก วิทยาลัยการอาชีพสอง

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน