ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพสอง

วิทยาลัยการอาชีพสอง

ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยการอาชีพสอง

สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ห่างจากกรุงเทพ ฯ ประมาณ 600 กิโลเมตร หรือห่างจากจังหวัดแพร่ประมาณ 45 กิโลเมตรได้รับงบประมาณในการก่อสร้างและจัดตั้งประมาณ 28,000,000 บาท (ยี่สิบแปดล้านบาทถ้วน)
ปีงบประมาณ 2539 4,000,000 บาท
ปีงบประมาณ 2540 12,000,000 บาท
ปีงบประมาณ 2541 12,000,000 บาท
ที่ดินสาธารณประโยชน์ ประมาณ 60 ไร่ และที่ดินบริจาคจำนวนประมาณ 41 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอน ครั้งแรกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2541 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2541 เดิมวิทยาลัยการอาชีพสอง สังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาได้มีการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทย โดยกำหนดเป็นพระราชกิจจานุเบกษายกวิทยฐานะกรมอาชีวศึกษาเป็นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2546
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ :วิทยาลัยการอาชีพสอง เลขที่ 535 หมู 6 ตําบลบ้านหนุน อําเภอสอง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5459-1038
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ : 08-3325-4715
หมายเลขโทรสาร : 0-5459-3259
E-mail : song.ac.th@gmail.com
Website : www.song.ac.th


ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

ปีการศึกษา

แผนกวิชา

จำนวนนักเรียน นักศึกษา

รวม

ปวช.

ปวส.

2563

ช่างยนต์

(ช.1) 63 (ช.2) 26 (ช.3) 39

(ส.1) 33 (ส.2) 30

191

ช่างไฟฟ้า

(ช.1) 42 (ช.2) 41 (ช.3) 28

(ส.1) 21 (ส.2) 32

164

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

(ช.1) 6 (ช.2) 9 (ช.3) 10

(ส.1) 11 (ส.2) 10

46

การบัญชี

(ช.1) 32 (ช.2) 18 (ช.3) 32

(ส.1) 12 (ส.2) 19

113

การตลาด

-

(ส.1) 5 (ส.2) 8

13

IT

(ช.1) 15 (ช.2) 7 (ช.3) 6

(ส.1) 4 (ส.2) 8

40

 

 

รวม ปวช. 374 คน

รวม ปวส. 193 คน

567 คน

2564

ช่างยนต์

(ช.1) 40 (ช.2) 60 (ช.3) 52

(ส.1) 23 (ส.2) 37

212

ช่างไฟฟ้า

(ช.1) 28 (ช.2) 38 (ช.3) 43

(ส.1) 13 (ส.2) 28

150

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

(ช.1) 10 (ช.2) 6 (ช.3) 12

(ส.1) 6 (ส.2) 11

45

การบัญชี

(ช.1) 18 (ช.2) 32 (ช.3) 20

(ส.1) 22 (ส.2) 18

110

การตลาด

- - -

(ส.1) 6 (ส.2) 5

11

IT

(ช.1) 14 (ช.2) 12 (ช.3)7

(ส.1) 6 (ส.2) 4

43

 

 

รวม ปวช. 393 คน

รวม ปวส. 179 คน

571 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.64

2565

ช่างยนต์

(ช.1) 33 (ช.2) 33 (ช.3) 66

(ส.1) 21 (ส.2) 32

185

ช่างไฟฟ้า

(ช.1) 30 (ช.2) 20 (ช.3) 40

(ส.1) 31 (ส.2) 17

138

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

(ช.1) 8 (ช.2) 6 (ช.3) 5

(ส.1) 5 (ส.2) 6

30

การบัญชี

(ช.1) 12 (ช.2) 15 (ช.3) 27

(ส.1) 11 (ส.2) 23

89

การตลาด

- - -

(ส.1) - (ส.2) 4

4

IT

(ช.1) 27 (ช.2) 13 (ช.3) 12

(ส.1) 5 (ส.2) 4

61

 

 

รวม ปวช. 349 คน

รวม ปวส. 162 คน

511 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.65


ข้อมูลบุคลากร

ปีการศึกษา

จำนวนบุคลากร

ผู้บริหาร

ข้าราชการ

พนักงานราชการ

ครูพิเศษสอน

เจ้าหน้าที่

2563

3

7

10

18

16

2564

2

11

10

15

16

2565

2

11

10

13

16

 


หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

1

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 พุทธศักราช 2562

อุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมส์และแอนิเมชั่น

พาณิชยกรรม

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการตลาด

2

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 พุทธศักราช 2563

อุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

พาณิชยกรรม

สาขาวิชาการบัญชี

 

ชื่อหลักสูตร

รายวิชา

จำนวนชั่วโมง

3

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

135-1101-1301 งานบริการจักยานยนต์

75 ชั่วโมง

135-1402-1306 ขนมอบยอดนิยม

75 ชั่วโมง

135-1402-1301 คุกกี้และเค้ก

75 ชั่วโมง

135-1105-6303 งานติดตั้งระบบเครือข่าย

75 ชั่วโมง

135-1103-1301 งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น

75 ชั่วโมง

135-1105-2306 งานติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล

75 ชั่วโมง

135-1403-6305 งานประดิษฐ์จากคริสตัล ลูกปัด

75 ชั่วโมง

135-1404-2304 งานตกแต่งสถานที่

75 ชั่วโมง

135-1105-2303 งานติดตั้งกล้องวงจรปิดและกล้องไอพี (CCTV and IP Camrea)

75 ชั่วโมง

135-1104-1302 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

75 ชั่วโมง

135-1105-2307 งานติดตั้งระบบเครื่องเสียง

75 ชั่วโมง

135-1101-2302 งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก

75 ชั่วโมง

135-1301-1302 วาดภาพด้วยเทคนิคสีอะคริลิก

90 ชั่วโมง

135-1101-7301 งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด

75 ชั่วโมง

135-1104-1301 งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร

75 ชั่วโมง


งบประมาณและการเงิน

วิทยาลัยการอาชีพสอง

สรุปรายงานเงินงบประมาณเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี                    

งบประมาณ

แหล่งของเงิน

    ปี 62 

    ปี 63

   ปี 64

 

 งบ พรก.

6311100

2,768,520

2,879,040

2,930,800

 

 

 

 

 

 

ปวช.

6311200

600,000

450,600

868,500

ค่าสาธารณูป

6311200

600,000

700,000

360,000

ปวส.

6311200

699,600

699,500

553,100

ประกันสังคม

6311200

105,800

103,200

96,100

งบระยะสั้น

6311200

783,100

699,600

972,400

งบลงทุน ไฟฟ้ามัลติ,เครื่องมือ ชย

6311400

810,000

1,780,000

งบลงทุน ชุดป.วิทยาศาสตร์

สิ่งประดิษฐ์

6311400

220,000

48,000

93000

ค่าหนังสือเรียน

6311400

805,991.60

746,995

728,000

ค่าอุปกรณ์การรียน

6311400

157,320

157,320

167,440

ค่าเครื่องแบบนร.

6311400

306,000

331,200

324,000

324000

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

6311400

382,849

354,825

345,800

อุตหนุนจัดการเรียนการสอน

6311400

2,969,900

2,632,150

2,943,060

เงินอุดหนุนทุนเฉลิมราช

6311400

75,000

117,500

200000

รายได้ระหว่างเรียน

6311400

 

 

 

อุปกรณ์ประจำตัวผู้เรียน

6311400

78,540

66,060

 

ศูนย์บ่มเพาะ

6311500

205,000

145,000

90,000

จัดการศึกษาเรียนรวม (ทวิศึกษา)

6311500

796,249.50

447,050

173,200

ขยายและยกระดับอาชีวพัฒนา ต่อยอด

6311500

38,500

528,000

 

Fix it Center

6311500

550,000

851,000

761,000

โครงการอาชีวพัฒนา

6311500

150,000

200,000

1,000,000

1000000

โครงการอาชีวพัฒนา ต่อยอด

6311500

 

 

 

โครงการต้านภัยยาเสพติด

6311501

18,200

20,000

20,000

โครงการพัฒนาวิชาชีพ

6311500

 

35,000

 

โครงการพัฒคุณธรรมอาชีว

6311500

20,000

34,694

 

โครงการลดปัญหาออกกลางคัน

6311500

21,000

22,000

13,000

โครงการติดตามประเมินผล

6311500

20,000

250,000

 

โครงการพัพัฒนาหลักสูตรการศึกษา

6311500

200,000

 

 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม

6311500

46,500

 

 

โครงการครูทรงคุณค่า

6311500

 

 

 

โครงการคืนครู

6311500

189,600

189,600

189,600

โครงการคืนบุคลากร

6311500

117,600

117,600

117,600

ยอดรวม

 

14,662,570

13,132,535

12,946,600

 


ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดแพร่