เข้าร่วมปฐมนิเทศวันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป

วิทยาลัยการอาชีพสอง ขอเชิญ ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.๑ ปวส.๑ เข้าร่วมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ตามโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป

// หมายเหตุ : หลังการปฐมนิเทศ ให้นักเรียนนักศึกษาร่วมทำแบบทดสอบเพื่อนำเกียรติบัตรมาแสดงให้แก่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

ไฟล์ข่่าวประชาสัมพันธ์