โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

        วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพสอง ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารอเนกประสงค์

ไฟล์ข่่าวประชาสัมพันธ์