เอกสารประกอบการบรรยาย ID PLAN

เอกสารประกอบการบรรยาย

การสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินตนเอง และการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง และการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN)

ของครูสายงานสอน สังกัด สอศ.

ไฟล์ข่่าวประชาสัมพันธ์

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้