ข้อมูลงบประมาณและการเงิน

ข้อมูลงบประมาณ ปี 2562
( รวมทั้งสิ้น 8,874,555.00 บาท )

งบบุคลากร
2,584,340.00

งบดำเนินงาน
1,487,700.00

งบเงินอุดหนุน
1,994,015.00

งบลงทุน
1,800,000.00

งบรายจ่ายอื่น
1,008,500.00


ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้