ข้อมูลงบประมาณและการเงิน

ข้อมูลงบประมาณ ปี 2566
( รวมทั้งสิ้น 0.00 บาท )

งบบุคลากร
0.00

งบดำเนินงาน
0.00

งบเงินอุดหนุน
0.00

งบลงทุน
0.00

งบรายจ่ายอื่น
0.00