คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ชื่อ - สกุล : นายวัฒน์สัณห์ วังสาร
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

ชื่อ - สกุล : นายอัศวิน ข่มอาวุธ
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ - สกุล : นางพรรณี เปี่ยมญาติ
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ - สกุล : นายวุฒิชัย คำมีสว่าง
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ - สกุล : นายสุริยะ ปฏิแพทย์
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ - สกุล : นางวิไลวรรณ ร่องพืช
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ - สกุล : นางสาวนฤมล เสนาธรรม
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ - สกุล : นายนพคุณ เครือไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ - สกุล : นายดนัยศักดิ์ ภูริปัญญาวรกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ - สกุล : นางจุรีย์รัตน์ ขวดแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ


ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้