คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ชื่อ - สกุล : นายวุฒินันท์ จันทร์ทอง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

ชื่อ - สกุล : นายวีระชาติ ขวดแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ - สกุล : นายศักดิ์ดา สิมเสมอ
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ - สกุล : นายอัศวิน กิ่งจำปา
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ - สกุล : นางสาวมลธิกา ฤทธินนท์
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ - สกุล : นายศุภโชค สำลีนิล
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ - สกุล : นางสาวเรณู เชี่ยวชาญ
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ - สกุล : นางสาวอัจฉรา จงสุขสันติกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ - สกุล : นายณัฐพงศ์ เสาร์มา
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ - สกุล : ศิริพงษ์พันธุ์ ถาตา
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ - สกุล : นางจุรีย์รัตน์ ขวดแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ - สกุล : นางนฤมล ใบยา
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ - สกุล : นายพรพัฒน์ แข่งขัน
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ - สกุล : นายดนัยศักดิ์ ภูริปัญญาวรกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ - สกุล : นายณัฐวุฒิ พิงคะสัน
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ - สกุล : นายชยพล มะโนเมือง
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ - สกุล : นายนที ศรีนะ
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ - สกุล : นางสาวสรียา สมัย
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ