ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562
(รายการครุภัณฑ์ 1 รายการ รวมเป็นเงิน 1,800,000.00 บาท )

ลำดับ รายการ งบประมาณ
1 ชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยการอาชีพสอง จำนวน 3 ชุด 1,800,000.00
1. ชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยการอาชีพสอง จำนวน 3 ชุด
1,800,000.00 บาท

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้