ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2566
(รายการครุภัณฑ์ 0 รายการ รวมเป็นเงิน 0.00 บาท )

ลำดับ รายการ งบประมาณ