ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ 2566
(รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0 รายการ รวมเป็นเงิน 0.00 บาท )

ลำดับ รายการ งบประมาณ