วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ รายงานตัวนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบทั่วไป)

วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยการอาชีพสองรับรายงานตัวนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบทั่วไป) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุม อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสอง เอกสารที่จะต้องเตรียมมีดังนี้

สำหรับเอกสารที่ต้องตรวจเช็คในการรายงานตัว (วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕)

๑. รูปถ่ายหน้าตรง (ชุดนักเรียนสถาบันเดิม) ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป

๒. สำเนาบัตรประชาชน (นักเรียน) จำนวน ๒ ชุด

๓. สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน) จำนวน ๒ ชุด

๔. สำเนาบัตรประชาชน (บิดา) จำนวน ๒ ชุด

๕. สำเนาทะเบียนบ้าน (มารดา) จำนวน ๒ ชุด

สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ในงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ดังนี้

๑. สำเนาบัตรประชาชน (นักเรียน) จำนวน ๓ ชุด

๒. สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน) จำนวน ๒ ชุด

๓. สำเนาบัตรประชาชน (บิดา) จำนวน ๒ ชุด

๔. สำเนาทะเบียนบ้าน (มารดา) จำนวน ๒ ชุด

ไฟล์ข่่าวประกาศ