เปิดโครงการจัดการฝึกอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ภาคฤดูร้อนครั้งที่ 4

วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพสอง เปิดโครงการจัดการฝึกอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ  ภาคฤดูร้อนครั้งที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 27ตุลาคม ถึงวันที่  14 พฤศจิกายน 2561  (Education to Employment : Vocation  Boot Camp ) ได้รับเกียรติจากนางวิไลรัตน์  แสงวณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง เป็นผู้เปิดโครงการ  โดยมี นายจิรศักดิ์  จันกัน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการ และคณะครูเจ้าหน้าที่ รวมทั้งผู้ที่สนใจเข้าเรียนมาร่วมเปิดงาน  ทั้งนี้หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด มีจำนวน 9 วิชา ได้แก่

  1. หลักสูตรช่างซ่อมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ ( Big Bike)
  2. หลักสูตรช่างควบคุมเครื่องกลึง  ซี เอ็น ซี
  3. หลักสูตรงานสร้างหุ่นยนต์เดินตามเส้นในโรงงานอุตสาหกรรม
  4. หลักสูตรกานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระบบ Solar Air  สำหรับที่พักอาศัย
  5. หลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
  6. หลักสูตรการเขียนโปรแกรมการควบคุมหุ่นยนต์
  7. หลักสูตรงานติดตั้งระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยเทคโนโลยี Internet of Things
  8. หลักสูตรติดตั้งโซล่าเซลล์สำหรับปั้มแรงเหวี่ยงโดยควบคุมแสดงผลผ่าน Smart Phone
  9. หลักสูตรการใช้โปรแกรมPhotoshop ในการตกแต่งภาพเพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่

โครงการนี้ได้รับความสนใจ จากผู้เข้าเรียน จำนวนมาก วิทยาลัยการอาชีพสองได้เชิญวิทยากรจากบุคคลภายนอกมาที่มีความรู้และความสามารถ เฉาะด้าน มาสอนให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ ในการเรียนแต่ละหลักสูตร


ประมวลภาพกิจกรรม

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้