25 ต.ค. 61 วก.สอง จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2561

25  ตุลาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพสอง จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  ครั้งที่ 2/2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ โดยมีนายปรีชา  เตียงเกตุ เป็นประธานกรรมการ และนางวิไลรัตน์  แสงวณิช  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง เป็นกรรมการและเลขานุการ  ในการนี้เวลา 12.30 น. นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานอาชีวศึกษาภาคเหนือ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยการอาชีพสองอีกด้วย


ประมวลภาพกิจกรรม

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้