24 ต.ค. 61 วก.สอง นำ นศ.เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ รุ่นที่ 354

24  ตุลาคม 2561  นางสาวมลธิกา  ฤทธินนท์  หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ พร้อมคณะครู นำนักศึกษาระดับ ปวส.2 จำนวน 55 คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ รุ่นที่ 354 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และสามารถใช้แอปพลิเคชั่นในการเรียนและฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วนตนเอง ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้มีความยั่งยืนและเป็นธรรมชาติ


ประมวลภาพกิจกรรม

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้