2 ก.ค. 61 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง นิเทศติมตามการทำงานโครงการสถานศึกษาคุณธรรม จำนวน 13 ชมรม

2 กรกฏาคม  พ.ศ. 2561 นางวิไลรัตน์  แสงวณิช  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง นิเทศติมตามการทำงานโครงการสถานศึกษาคุณธรรม จำนวน 13 ชมรม ณ ห้องงานประกันคุณภาพสถานศึกษา

จากการที่  วิทยาลัยการอาชีพสอง ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนในการบูรณาการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป โดยการจัดตั้งชมรมจำนวน 13 ชมรมเพื่อสอดคล้องกับนโยบาย ดังนี้

1. ชมรมชมรมต้านภัยยาเสพติดและลดอุบัติเหตุ

2. ชมรมชมรมธนาคารขยะ

3. ชมรมชมรมสหกรณ์น้อย

4. ชมรมชมรมธนาคารโรงเรียน

5. ชมรมชมรมการเป็นผู้ประกอบการ

6. ชมรมชมรมชีววิถี

7. ชมรมนักศึกษาวิชาทหารและจิตอาสา

8. ชมรมนักประชาสัมพันธ์

9. ชมรม อวท.

10. ชมรมกีฬาและนันทนาการ

11. ชมรมเบเกอรี่

12. ชมรมไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน

13. ชมรมลูกเสือวิสามัญ

จึงได้ให้ครูที่ปรึกษาชมรมนำเสนอกิจกรรมตามปฎิทินต่อคณะผู้บริการ  ตั้งแต่เวลา 11.00-12.00 ณ  ห้องงานประกันคุณภาพสถานศึกษา  เพื่อรายงานความคืบหน้า ผลการดำเนินงาน และปัญหา  ของแต่ละชมรม เพื่อหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาร่วมกันให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนชมรมมากที่สุดต่อไป


ประมวลภาพกิจกรรม
    หน้า
  • 1
  • 2

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้