6-7 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพสอง จักโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม สร้างเยาวชน

          6-7 มิถุนายน 2561 งานกิจกรรมวิทยาลัยการอาชีพสอง  จักโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม สร้างเยาวชน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับ ปวช.และปวส. โดยในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายจตุรณต์  แสนโซ้ง  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม โดยมีคุณการะเกด  พลจตุรัส คณะกรรมการพัฒนาสตรี 17 และคณะมนทนทหารบก 35  ค่าพยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นวิทยากรในการอบรม ฝึกเบียบวินัย ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  บทบาทหน้าที่ของนักศึกษา คุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักศึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาให้เหมาะสม อุดมการณ์ รัก สามัคคี มีน้ำใจ ตามลำดับ

          ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 นางวิไลรัตน์  แสงวณิช  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง ได้พบปะนักเรียนนักศึกษาต่อจากนั้น ท่านพระปลัดอนุชิต อธิปัญโญ รองเจ้าอาวาสวัดใหญ่ท่าเสา  จังหวัดอุตรดิต  เป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนา  คุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาบรรยายเรื่อง การมีความกตัญญูต่อบุพการีและครูบาอาจารย์   และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยหลักธรรมทางพระพุทศาสนา ตามลำดับ


ประมวลภาพกิจกรรม

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้