ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

วิทยาลัยการอาชีพสองเข้าร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคแพร่ เพื่อเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)

วิทยาลัยการอาชีพสองนำโดยนางวิไลรัตน์  แสงวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง นายจตุรนต์  แสนโซ้ง รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคแพร่ เพื่อเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ณ เทศบาลตำบลป่าแมต
วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ เทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ต่อ นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานในพิธี 
ซึ่งการดำเนินงาน ตามโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อลดรายจ่าย และสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตลอดจน ถ่ายทอดความรู้การใช้งานและการดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ ต่างๆสร้างมูลค่าเพิ่มและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยครอบคลุมเป้าหมาย ทุกตำบลในเขต จังหวัดแพร่ ซึ่งมีสถานศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ ทั้ง ๖ แห่ง ร่วมดำเนินการตามตำบลต่างๆ ดังนี้
๑. วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ดำเนินการที่ ตำบลป่าแมต และตำบลกาญจนา
๒. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ดำเนินการที่ ตำบลทุ่งโฮ้ง และตำบลร่องฟอง
๓.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ดำเนินการที่ ตำบลแม่จั้วะ และตำบลห้วยไร่
๔. วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ดำเนินการที่ ตำบลบ้านพระหลวง และตำบลบ้านเหล่า
๕. วิทยาลัยการอาชีพสอง ดำเนินการที่ ตำบลแดนชุมพล และตำบลห้วยโรง
๖. วิทยาลัยการอาชีพลอง ดาเนินการที่ ตำบลวังชิ้น และตำบลแม่พุง
ในการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว ได้มีบุคลากร จากหน่วยงานทางราชการ และเอกชน ตลอดจนถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และตำบลใกล้เคียง ได้ให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมารับบริการ


ประมวลภาพกิจกรรม
    หน้า
  • 1
  • 2

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้