วก.สอง นำนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 สอบ VQ ภาคทฤษฎี ณ สนามสอบ วท.แพร่

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นายอัครินทร์ สุขมา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานอาชีวะศึกษาจังหวัดแพร่ รับฟังคำกล่าวรายการและกล่าวเปิดการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ภาคทฤษฎี พร้อมทั้งให้กำลังใจ นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าสอบมาตรฐานวิชาชีพ ภาคทฤษฎี ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคแพร่
สำหรับการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ภาคทฤษฎี เป็นการสอบเพื่อยกระดับคุณภาพและความสามารถของผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ให้มีขีดความสามารถในด้านสมรรถนะวิชาชีพ และนำผลที่ได้ จากการประเมินวิชาชีพมาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ อีกทั้งเพื่อเป็นบรรทัดฐานแนวทางกำหนดคุณภาพของผู้เรียน สู่มาตรฐานตลาดแรงงานต่อไป ในการนี้วิทยาลัยการอาชีพสอง ได้นำนักเรียน ระดับ ปวช.3  และ ปวส.2 รวมถึง นักเรียนทวิศึกษา ราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ เข้าทดสอบในครั้งนี้ด้วย 


ประมวลภาพกิจกรรม
    หน้า
  • 1
  • 2

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้