ปฐมนิเทศนักเรียนระบบทวิศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน

วันพุธที่21กุมภาพันธ์ 2561 นายจตุรนต์  แสนโซ้ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูวิทยาลัยการอาชีพสองร่วมกับคณะครูโรงเรียนเวียงเทพวิทยาได้ทำการปฐมนิเทศให้ความรู้และให้โอวาทแก่นักเรียนระบบทวิศึกษาโรงเรียนเวียงเทพวิทยา ณ ห้องประชุมโรงเรียนเวียงเทพวิยา การปฐมนิเทศครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนระบบทวิศึกษาได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการในช่วงภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560  เพื่อให้นักเรียนได้มีแนวทางในการปฏิบัติและข้อควรพึงกระทำในช่วงฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


ประมวลภาพกิจกรรม

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้