เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE

เมื่อวันที่10มกราคม 2561 คณะครูและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสอง ได้เข้าร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ของจังหวัดแพร่ และทรงเปิดชมรมTO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อ.ร้องกวาง จ.แพร่


ประมวลภาพกิจกรรม
No Image No Image

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้