31 ตุลาคม 2560 วก.สอง ตรวจสุขภาพประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ให้กับผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และ นศ.

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา(งานพยาบาล) ได้ดำเนินการจัดตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ทุกแผนกวิชา รวมทั้งผู้บริหาร  คณะครู และเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560  ซึ่งตรวจสุขภาพโดยบริษัท เอส.เอ.เฮลธ์แคร์& เซอร์วิส จำกัด


ประมวลภาพกิจกรรม
    หน้า
  • 1
  • 2
  • 3

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้