วิสัยทัศน์

" แหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ พัฒนาทักษะชีวิต ผลิตคนดีสู่สังคมอาเซียน "