ปรัชญาของวิทยาลัย

" ทักษะดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน "