คุณธรรมเป้าหมาย

" มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง "