ประวัติวิทยาลัยการอาชีพสอง

        วิทยาลัยการอาชีพสอง สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ห่างจากกรุงเทพ ฯ ประมาณ 600 กิโลเมตร หรือห่างจากจังหวัดแพร่ประมาณ 45 กิโลเมตรได้รับงบประมาณในการก่อสร้างและจัดตั้งประมาณ 28,000,000 บาท (ยี่สิบแปดล้านบาทถ้วน) โดยแยกเป็น

        ปีงบประมาณ  2539      4,000,000 บาท

        ปีงบประมาณ  2540      12,000,000 บาท

        ปีงบประมาณ 2541      12,000,000 บาท

        ที่ดินสาธารณประโยชน์ ประมาณ 60 ไร่ และที่ดินบริจาคจำนวนประมาณ 41 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา  เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอน ครั้งแรกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2541 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2541
        เดิมวิทยาลัยการอาชีพสอง สังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาได้มีการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทย โดยกำหนดเป็นพระราชกิจจานุเบกษายกวิทยฐานะกรมอาชีวศึกษาเป็นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้จัดการศึกษาถึงระดับปริญญา เมื่อวันที่   7  กรกฏาคม  พ.ศ. 2546