เป้าประสงค์

1. ด้านผู้เรียน

  1.1 ผู้เรียนได้มีโอกาสได้เรียนรู้ตามสาขาที่ตนต้องการ

  1.2 ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม มีความเป็นประชาธิปไตย

  1.3 ผู้เรียนจะต้องมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการเรียนตามหลักสูตร มีความสามารถตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาสากล โดยมีทักษะในงาน มีความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์

  1.4 ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตใจ และร่างกายที่แข็งแรง ภูมิใจในภูมิปัญญาไทย ในศิลปและวัฒนธรรมไทย

  1.5 ผู้ด้อยโอกาสจะต้องได้โอกาสในการเข้าเรียนรู้เช่นบุคคลอื่น

  ดัชนีวัดความสำเร็จ

  ด้านผู้เรียน

  * ปรับแผนการรับนักเรียน- นักศึกษา ให้สามารถรับผู้เรียนได้ตรงตามความต้องการ

  * มีการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนการสอนมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง

  * จัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริง และเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยรับความร่วมมือจากสถานประกอบการ

2. ด้านผู้สอน

  2.1 จัดแหล่งการเรียนรู้ให้ครู - อาจารย์ได้ศึกษาและพัฒนาตนเอง

  2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู - อาจารย์ในสถานศึกษากล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจและมีเสรีภาพทางวิชาการ

  2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู - อาจารย์ในสถานศึกษาได้เข้ารับการอบรม ประชุมสัมมนา หรือฝึกปฏิบัติการทางวิชาการตามที่หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จัดขึ้น

  2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู - อาจารย์ในสถานศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงานกับครู - อาจารย์ในสถานศึกษา

  2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู - อาจารย์พัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพครู

  ดัชนีวัดความสำเร็จ

  ด้านผู้สอน

  * จัดผู้สอนและบุคลากรต่างๆที่มีใบวุฒิประสบการณ์ตรงตามสาขางาน

  * จัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากสถานประกอบการ จากหน่วยงานต่าง ๆ หรือชุมชนท้องถิ่นมาให้ความรู้กับครูอาจารย์และนักเรียน

  * ครู - อาจารย์ได้รับการพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศจากสถานประกอบการ และหน่วยงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

  * ครู- อาจารย์ได้รับการสนับสนุนให้ได้รับการฝึกอบรม สัมมนา ดูงานอย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง / ปี

3. ด้านหลักสูตร

  3.1 จัดให้มีการให้ความรู้เรื่องการพัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษา และการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษา

  3.2 จัดให้ครู - อาจารย์ได้ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรและร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้ตรงความต้องการของผู้ใช้

  3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู - อาจารย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเลือกใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ เหมาะสมกับผู้เรียน

  3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู - อาจารย์ใช้การวิจัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรหรือกระบวนการเรียนรู้

  ดัชนีวัดความสำเร็จ

  ด้านหลักสูตร

  * มีการจัดอบรมร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน และท้องถิ่น พัฒนาหลักสูตร

  * มีการจัดหลักสูตรที่ยืดหยุ่นหลากหลาย ตามความต้องการของผู้เรียน สถานประกอบการ หน่วยงาน หรือชุมชน

  * มีการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในงานอาชีพและสภาพท้องถิ่น

  * ครู - อาจารย์ได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน โดยมีการจัดทำโครงงานและดำเนินการวิจัย สามารถเผยแพร่บทความทางวิชาการได้อย่างมีคุณภาพ

4. ด้านเทคโนโลยี

  4.1 จัดสรรทรัพยากรและจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งสากลและท้องถิ่น

  4.2 ส่งเสริมให้มีการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา

  4.3 ส่งเสริมให้ครู - อาจารย์และบุคลากรมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยี

  4.4 จัดเครือข่ายการให้บริการและแลกเปลี่ยนทรัพยากรทางเทคโนโลยีทั้งในสถานศึกษาและระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการหรือชุมชน

  ดัชนีวัดความสำเร็จ

  ด้านเทคโนโลยี

  การบริหารจัดการสถานศึกษาให้สู่คุณภาพนั้น ผู้บริหารจะต้องนำเทคโนโลยีใช้ในการทำงานไม่ว่าเป็นการสอน หรือสารสนเทศ ในการตัดสินใจ ดังนั้น การจัดระบบที่มีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญและดำเนินการคือ

  * จัดสรรทรัพยากรและจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสากลและท้องถิ่นอย่างเพียงพอ

  * จัดให้มีการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา

  * ครู - อาจารย์และบุคลากรได้รับการอบรม สัมมนา ให้ความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ

  * มีการจัดเครือข่ายในการบริการเทคโนโลยีในสถานศึกษา

5. ด้านการบริหารและการจัดการ

  5.1 จะต้องมีการระดมทรัพยากรจัดระบบเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษา ให้เกิดความร่วมมือกับสถานประกอบการชุมชน แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ

  5.2 จัดระบบการบริหารให้มีการกระจายอำนาจการบริหาร ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหาร

  5.3 จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ให้บุคลากรภายนอกได้มีส่วนร่วมในการบริหาร

  5.4 ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเพื่อนำไปพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น

  5.5 จัดให้มีการบริการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น

  5.6 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

  5.7 จัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา

  ดัชนีวัดความสำเร็จ

  ด้านการบริหารและการจัดการ

  * จัดให้มีการบริหารแบบกระจายอำนาจ มีความชัดเจนในการบริหารในด้านต่างๆ

  * มีการให้ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน

  * มีการจัดการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและได้รับการประกันคุณภาพจากบุคคลภายนอก

6. ด้านสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้

  การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา นับว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการบริหารสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยสนับสนุน ส่งเสริมให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนมีความสุข มีความเป็นธรรมชาติในการเรียนการสอน นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง และปลูกฝังความมีระเบียบ วินัย ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความสะอาด ความรักความสามัคคี

  ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ที่สถานศึกษาควรคำนึงถึง มีดังนี้

  1. สถานที่ ซึ่งประกอบด้วย

* บริเวณสถานศึกษา ได้แก่ อาคารเรียน โรงอาหาร ห้องน้ำ ห้องส้วม

* ห้องเรียน ได้แก่ รูปแบบการจัดที่นั่งเรียน การจัดมุมกิจกรรมในห้องเรียน ป้ายนิเทศ ชั้นวางสื่อ อุปกรณ์ มุมเสริมความรู้นักเรียน

  2. บุคลากร ควรมีคุณลักษณะดังนี้

* การเป็นประชาธิปไตยและมีขันติธรรมทางวิชาการ

* มีวิสัยทัศน์กว้างไกล

* มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีความกระตือรือร้น

* มีสุขภาพและบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส น้ำเสียงนุ่มนวล

* ให้ความรัก ความเข้าใจและเห็นใจ

* มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน

  3. การจัดบรรยากาศในการเรียนการสอน

* การปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนระหว่างครูกับนักเรียน และระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน

* การจัดกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย

* มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน

  4. การนำเทคโนโลยีมาใช้ในบรรยากาศของการเรียนรู้

* การนำสื่อนวัตกรรมมาช่วยส่งเสริมการเรียนรู้

  ดัชนีวัดความสำเร็จ

  ด้านสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้

  * ผู้บริหารและครูมีความเป็นกัลยาณมิตร

  * มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

  * มีห้องวิชาการ ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดที่มีคุณภาพ

  * มีศูนย์สื่อการศึกษา

  * มีห้องโสตทัศนูปกรณ์ที่สมบูรณ์