พันธกิจ

        1. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา สอดคล้องความต้องการของ ตลาดแรงงาน และบริการชุมชน 
        2. เสริมสร้างผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรม
        3. ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพสู่ระดับมัธยม ชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
        4. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานวิจัย และเทคโนโลยีเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน 
        5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่องและ มั่นคง