สถานที่ตั้งและเนื้อที่

ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่  535  หมู่ที่ 6  ตำบลบ้านหนุน  อำเภอสอง  จังหวัดแพร่   54120

มีเนื้อที่ประมาณ 61 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา  แยกเป็น

  • ที่ดินสาธารณประโยชน์ ประมาณ 60 ไร่
  • ที่ดินบริจาคจำนวนประมาณ 1 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา