คุณธรรมเป้าหมาย

“มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง”