วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย

  1. เพื่อให้ประชาชนทั่วไป และนักเรียน นักศึกษา มีความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ จนสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจ บรรลุจุดประสงค์ของหลักสูตรแต่ละระดับการศึกษา และมีพื้นฐานความรู้เพียงพอสำหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

  2. เพื่อให้ประชาชนทั่วไป และนักเรียน นักศึกษา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหาติดตามความเจริญก้าวหน้าในงานอาชีพของตน

  3. เพื่อให้ประชาชนทั่วไป และนักเรียน นักศึกษา สามารถดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และดำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรม ประเพณีไทย

  4. เพื่อให้ประชาชนทั่วไป และนักเรียน นักศึกษา มีความรับผิดชอบ ความอดทน ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจริยธรรม และเปี่ยมด้วยคุณธรรม สามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข