ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
  ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2554

 1. จำนวนผู้เรียนในระดับชั้น ปวช. ปวส. และผู้ที่ผ่านตามเกณฑ์
 2. จำนวนผู้เรียนเทียบโอนความรู้หรือประสบการณ์วิชาชีพ
 3. ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 4. ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 5. ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
 6. ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
 7. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี


  ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2553

 1. จำนวนผู้เรียนในระดับชั้น ปวช. ปวส. และผู้ที่ผ่านตามเกณฑ์
 2. จำนวนผู้เรียนเทียบโอนความรู้หรือประสบการณ์วิชาชีพ
 3. ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 4. ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 5. ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
 6. ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
 7. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี


  ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2552

 1. จำนวนผู้เรียนในระดับชั้น ปวช. ปวส. และผู้ที่ผ่านตามเกณฑ์
 2. จำนวนผู้เรียนเทียบโอนความรู้หรือประสบการณ์วิชาชีพ
 3. ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 4. ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 5. ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
 6. ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
 7. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี