ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

        ปรัชญาวิทยาลัย

        "ทักษะดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน"

        วิสัยทัศน์

        “แหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ พัฒนาทักษะชีวิต ผลิตคนดีสู่สังคมอาเซียน”

        พันธกิจ

        1. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา สอดคล้องความต้องการของ ตลาดแรงงาน และบริการชุมชน
        2. เสริมสร้างผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรม
        3. ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพสู่ระดับมัธยม ชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
        4. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานวิจัย และเทคโนโลยีเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน
        5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่องและ มั่นคง