ข่าวกิจกรรม

24 พฤษภาคม 2561 นางวิไลรัตน์   แสงวณิช  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองเป็นประธานในการเปิดโครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community หรือ PLC โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรนอกกล่อง/Trainer Backpacker อาจารย์ณัฐพงศ์  เดิมทำรัมย์  วิทยากรอิสระ และอาจารย์พิเศษบรรยายให้นักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ และองค์กรภาคเอกชน  ซึ่งได้บรรยาย 2 ช่วง คือ
- ช่วง 1 เวลา 09.00-12.00  PLC ทีม 2 และ ทีม 4
- ช่วง 2 เวลา 14.00-17.00 PLC ทีม 1 และ ทีม 3
ในการฝึกอบรมและฟังการบรรยายนั้น  ครูผู้สอนได้ออกแบบ การแก้ปัญหาที่ PLC ทีม ได้ทำการเสนอไว้ ในกระดาษชาร์ด  และออกมานำเสนอ  แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกันกับเพื่อนครู  เพื่อนำไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน  ชมรม  และร่วมกับชุมชนในการพัฒนานักเรียนนักศึกษาต่อไป


วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยการอาชีพสอง

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสอง รางวัลสถานศึกษาต้นเเบบระดับชาติ

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสองเข้า รับรางวัลชนะเลิศระบบติดตามดูเเลผู้เรียน

อาชีวะ ฝืมือชนคนสร้างชาติ
แผนกวิชา
  • แผนกวิชายานยนต์
  • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • แผนกวิชาการบัญชี
  • แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ส่วนงานภายใน

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้