ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

089-2777354
wutthinun07@gmail.com
Junthong-Wutthinun

ข่าวกิจกรรม

      วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ นายวุฒินันท์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา ไหว้พระประจำวิทยาลัยการอาชีพสอง และร่วมต้อนรับและปฐมนิเทศ นายณัฐพล ไชยยงค์ ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน ผู้เข้ารับการพัฒนาการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยการอาชีพสอง


วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยการอาชีพสอง


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการจัดการเรียนการสอนในช่วงวิกฤตโควิด


โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

หลักสูตรระยะสั้นวิชาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนการทำเจลแอลกอฮอล์ต้าน Covid 19

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้