ข่าวกิจกรรม

วิทยาลัยการอาชีพสอง ดำเนินงาน ‘โครงการโรงเรียนคุณธรรม' ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาสถานศึกษา 4.0 ที่จะนำพาความร่มเย็นเป็นสุข ความรู้รักสามัคคี และความเจริญรุ่งเรืองทางการศึกษาสู่ประเทศชาติ โดยขอให้ผู้บริหาร ตลอดจนครูอาจารย์ ผู้ปกครองและลูกหลานนักเรียน ร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามตัวชี้วัดหลัก 5 ด้าน ได้แก่ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ 5) อุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม   ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติของสถานศึกษา เพื่อให้ส่งเสริม สนับสนุนในการบูรณาการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยการจัดตั้งชมรม จำนวน 13  ชมรมเพื่อสอดคล้องกับนโยบาย  ดังนี้ 1. ชมรมชมรมต้านภัยยาเสพติดและลดอุบัติเหตุ 2. ชมรมชมรมธนาคารขยะ  3. ชมรมชมรมธนาคารโรงเรียน   4. ชมรมชมรมการเป็นผู้ประกอบการ  5. ชมรมชมรมชีววิถี  6. ชมรมนักศึกษาวิชาทหารและจิตอาสา7. ชมรมนักประชาสัมพันธ์  8. ชมรม อวท.  9. ชมรมกีฬาและนันทนาการ  10. ชมรมเบเกอรี่  11. ชมรมไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน  12. ชมรมลูกเสือวิสามัญ  และ 13. ชมรมต้นกล้าอาชีพ


วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยการอาชีพสอง

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสอง รางวัลสถานศึกษาต้นเเบบระดับชาติ

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสองเข้า รับรางวัลชนะเลิศระบบติดตามดูเเลผู้เรียน

อาชีวะ ฝืมือชนคนสร้างชาติ
แผนกวิชา
  • แผนกวิชายานยนต์
  • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • แผนกวิชาการบัญชี
  • แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ส่วนงานภายใน

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้