ข่าวกิจกรรม

20 ก.พ. 2560 นายวัฒน์สัณห์ วังสาร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง นำครูผู้สอนที่สอนทวิศึกษา และระยะสั้น ราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ เข้าร่วมงานวิชาการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ ภายในชื่อโครงการ"ย้อนรอยรำลึก สำนึกในพระมหากระณาธิคุณ" เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งในการนี้วิทยาลัยการอาชีพสอง ได้ไปเผยแพร่ผลงานวิชาการที่นักศึกษาทวิศึกษา และนักเรียนระยะสั้นของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 ได้ปฏิบัติ เพื่อให้เป็นที่รู้จักแก่ นักเรียน คณะครูราชประชานุเคราะห์ 25 และผู้เข้าชมงานในครั้งนี้มากยิ่งขึ้น 


วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยการอาชีพสอง

วีดีทัศน์โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

วีดีทัศน์โครงการสร้างเสริมสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
แผนกวิชา
  • แผนกวิชายานยนต์
  • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • แผนกวิชาการบัญชี
  • แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ส่วนงานภายใน

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้