ข่าวกิจกรรม

          คณะผู้บริหาร  ครู  เจ้าหน้าที่  วิทยาลัยการอาชีพสอง เดินทางเข้ารับโล่และเกียรติบัตร ในงานการประชุมวิชาการการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมี นายวณิชย์  อ่วมศรี  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี  และมี ดร.ประชาคม จันทรชิต ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบโล่แก่สถานศึกษาอาชีวศึกษาขนาดเล็ก พร้อมกับบรรยายพิเศษ  ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน  2559 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม  โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนแวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 
          โดยวิทยาลัยการอาชีพสอง  ได้รับโล่และเกียรติบัตร ดังนี้
         1. สถานศึกษาต้นแบบโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา (โล่และเกียรติบัตร) 
         2. สถานศึกษาต้นแบบตามภารกิจที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด (เกียรติบัตร)
         3. สถานศึกษาต้นแบบตามภารกิจที่สถานศึกษากำหนดตามบริบทของสถานศึกษา (เกียรติบัตร)
         4. สถาานศึกษาที่ดำเนินงานได้ครบถ้วนตามภารกิจโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา (เกียรติบัตร)


วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยการอาชีพสอง

วีดีทัศน์โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

วีดีทัศน์โครงการสร้างเสริมสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
แผนกวิชา
  • แผนกวิชายานยนต์
  • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • แผนกวิชาการบัญชี
  • แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ส่วนงานภายใน

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้