ข่าวกิจกรรม

12 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพสอง ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้แก่คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา  โดยผู้อำนวยการวัฒน์สัณห์  วังสาร เป็นประทานในการกล่าวเปิดการอบรม และให้ข้อคิด ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ ในการนี้วิทยาลัยการอาชีพสอง ได้ให้ทุกงานเขียนแผนปฏิบัติงานของตนเอง โดยให้ Model SICC Startup ด้วย


วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยการอาชีพสอง

วีดีทัศน์โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

วีดีทัศน์โครงการสร้างเสริมสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
แผนกวิชา
  • แผนกวิชายานยนต์
  • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • แผนกวิชาการบัญชี
  • แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ส่วนงานภายใน

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้