ข่าวกิจกรรม

         วิทยาลัยการอาชีพสอง  รับการประเมิน (ระดับชาติ)  ในการประกวดห้องเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา "การวิเคราะห์และออกแบบระบบ" หลักสูตร ปวส. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เมื่อวันที่ 19  สิงหาคม  2559 ที่ผ่านมา  และคณะกรรมการยังได้ชี้แนะแนวทางการพัฒนาห้องเรียนรู้เฉพาะทางฯ รวมถึงการขยายผล  เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
          คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย
          1. นายวัชระ  อนุศาสนกุล    ประธานกรรมการ
          2. นายสมพงษ์  ค่ายคำ       กรรมการ
          3. นายวัยวุฒิ   ธรรมกุล       กรรมการ
          4. นายวีระ   พิชิตกุล           กรรมการ
          5. นายวุฒิชัย  สุวรรณภูมิ     กรรมการ


วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยการอาชีพสอง

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสอง รางวัลสถานศึกษาต้นเเบบระดับชาติ

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสองเข้า รับรางวัลชนะเลิศระบบติดตามดูเเลผู้เรียน
แผนกวิชา
  • แผนกวิชายานยนต์
  • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • แผนกวิชาการบัญชี
  • แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ส่วนงานภายใน

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้