ข่าวกิจกรรม

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพสอง  จัดโครงการศึกษาดูงาน สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาการติดตั้งไฟฟ้า  เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านวิชาชีพ  ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559  ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ. แพร่


วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยการอาชีพสอง

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสอง รางวัลสถานศึกษาต้นเเบบระดับชาติ

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสองเข้า รับรางวัลชนะเลิศระบบติดตามดูเเลผู้เรียน
แผนกวิชา
  • แผนกวิชายานยนต์
  • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • แผนกวิชาการบัญชี
  • แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ส่วนงานภายใน

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้