บุคลากร : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ชื่อ - สกุล : นายรัชประเสริญ เปล่งแสง

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา : คบ.พละศึกษา

ชื่อ - สกุล : นางสาวรพีพร เสาร์แดน

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา : คบ.ภาษาไทย

ชื่อ - สกุล : นายชวกร แผ่นคำ

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ - สกุล : นางสาวนัยนา จันทร์หอม

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา : คบ.ไทย

ชื่อ - สกุล : นางวิไลวรรณ ร่องพืช

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

วุฒิการศึกษา : ค.ม.

ชื่อ - สกุล : นายปฐมพงษ์ หงษ์ทอง

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา : วทบ. เคมี

ชื่อ - สกุล : นายนพพร สุขทรัพย์

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : วท.บ. เคมี

ชื่อ - สกุล : ว่าที่ ร.ต.ภัทรวิน แจ้งใจ

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา : ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ


ระบบสารสนเทศภายใน

<< ชื่อผู้ใช้ >>

<< รหัสผ่าน >>
ความรู้