บุคลากร : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ชื่อ - สกุล : นางสาวสุพรรษา ตุ้ยเต็มวงค์

ตำแหน่ง : ครูคศ.1

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ

ชื่อ - สกุล : นางสาวศรัญญา ปีอาทิตย์

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

วุฒิการศึกษา : คบ.ครุศาสตร์บัณฑิตการศึกษา(คณิตศาสตร์)

ชื่อ - สกุล : นายรัชประเสริญ เปล่งแสง

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา : คบ.พละศึกษา

ชื่อ - สกุล : นางสาวอมรพรรณ เทพทอง

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา : ค.ม.หลักสูตรและการสอน

ชื่อ - สกุล : นางสาวรพีพร เสาร์แดน

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา : คบ.ภาษาไทย

ชื่อ - สกุล : นายชวกร แผ่นคำ

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ - สกุล : นางสาวนัยนา จันทร์หอม

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา : คบ.ไทย

ชื่อ - สกุล : นางวิไลวรรณ ร่องพืช

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

วุฒิการศึกษา : ค.ม.

ชื่อ - สกุล : นายปฐมพงษ์ หงษ์ทอง

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา : วทบ. เคมี


ระบบสารสนเทศภายใน

<< ชื่อผู้ใช้ >>

<< รหัสผ่าน >>




ความรู้