งานชุมนุมลูกเสือเเละเนตรนารีวิสามัญภาคเหนือ
ลงข่าวโดย นายปรเมศร์ บุญเสริฐ   วันที่ 03 เมษายน 2557

วิทยาลัยการอาชีพสองเข้าร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือเเละเนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาภาคเหนือ  ครั้งที่6 ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีกำเเพงเพชร

เขียนข่าวโดย : นายปรเมศร์ บุญเสริฐ
เเข่งขัน Mos Olympic 2014 รอบระดับประเทศ

พิธีมอบประกาศนียบัตรเเก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีก

กิจกรรมเข้าค่ายพักเเรมลูกเสือวิสามัญประจำปีการศึกษ

กำหนดการสำหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอง

เรื่อง กำหนดการ
1.ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2556 ภายในวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557
2.ดำเนินการสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 2 /2556 ตั้งแต่วันที่ 11 – 24 มีนาคม พ.ศ. 2557
3.ประกาศผลการสอบแก้ตัว ภายในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
4.การรายงานตัว-มอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน พ.ศ.2557
5.การประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/2557 วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
6.การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ วันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
7.การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2557 ภายในวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
8.การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

แนะนำวิทยาลัยการอาชีพสอง โดย vecclub


  • แผนกวิชายานยนต์
  • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • แผนกวิชาการบัญชี
  • แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
  • แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ระบบสารสนเทศภายใน

<< ชื่อผู้ใช้ >>

<< รหัสผ่าน >>
ความรู้